Kryteria, które należy spełnić, aby Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał premię technologiczną

Kredyt technologiczny (więcej: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/) powiązany jest ściśle z ubieganiem się o przyznanie i wypłatę dotacji w formie premii technologicznej. Organem władnym w tej kwestii jest Bank Gospodarstwa Krajowego. To właśnie Bank Gospodarstwa Krajowego jest instytucją, która:

 • ocenia złożony przez przedsiębiorcę wniosek o dofinansowanie,
 • monitoruje przebieg inwestycji technologicznej,
 • wypłaca premię technologiczną.

Decyzje w tych kwestiach zapadają zgodnie z kryteriami wyboru operacji finansowych dla działania 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Warunki

Wnioskodawca, a więc Befeficjent, musi spełniać następujące, ściśle określona warunki związane z:

 • kryteriami dostępu,
 • kryteriami przyznania premii technologicznej,
 • kryteriami wypłacenia premii technologicznej.

Kryteria dostępu

Do kryteriów dostępu zaliczane są następujące warunki, które musi spełniać Beneficjent:

 • posiadanie wymaganej zdolności kredytowej, dzięki której możliwe jest uzyskanie kredytu inwestycyjnego na warunkach komercyjnych,
 • posiadanie udokumentowanego wkładu własnego, który określony jest na poziomie minimalnym wynoszącym 25% wydatków kwalifikowanych (spełniony musi być tu jednak warunek, by wkład ten nie był finansowany ze środków publicznych),
 • zapewnienie trwałości rezultatów projektu przez czas minimum trzech lat od daty zakończenia projektu,
 • wnioskodawca jest mikro, małym, lub też średnim przedsiębiorcom,
 • inwestycja technologiczna zostanie rozpoczęta po dniu wpływu wniosku o dofinansowanie w ramach kredytu technologicznego do Banku Gospodarstwa Krajowego.

Kryteria przyznania premii technologicznej

Do kryteriów, których spełnienie jest konieczne, by móc otrzymać premię technologiczną zaliczamy:

 • uzyskanie przez przedsiębiorcę promesy lub też warunkowej umowy udzielenia kredytu technologicznego z banku kredytującego,
 • zgodność przedmiotu inwestycji z ustawą z dnia 30 maja 2008 roku, o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dziennik Ustaw Nr 116 z 2008 roku, pozycja 730),
 • uzyskanie niepodważalnej i wiarygodnej opinii wystawionej przez podmiot – jednostkę naukową, która stwierdza, że technologia, która ma zostać wdrożona w wyniku realizacji inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym jest technologią nową, której okres stosowania na świecie nie jest dłuższy niż pięć lat,
 • projekt posiada co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne Unii Europejskiej.

Kryteria wypłacenia premii technologicznej

Aby wypłacona została premia technologiczna, spełnione muszą być następujące kryteria:

 • nastąpić musi wypłacenie kredytu technologicznego w całości,
 • zakończona musi zostać inwestycja technologiczna,
 • poniesione muszą zostać wszystkie wydatki na realizację inwestycji, które kwalifikują się do wsparcia w formie udzielonej premii technologicznej, zgodnie z zapisami artykułu 10 ustęp 2 ustawy z dnia 30 maja 2008 roku o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dziennik Ustaw Nr 116 z 2008 roku, pozycja 730). Wydatki te muszą być potwierdzone fakturami, lub też innymi dokumentami o równoważnej wartości dowodowej, wraz z dowodami ich zapłaty,
 • przedstawiona musi zostać opinia sporządzona na wniosek przedsiębiorcy przez podmiot wymieniony w artykule 5 ustęp 3 punkt 1 ustawy, określającej wdrożenie nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym, wraz z rozpoczęciem produkcji towarów, czy też świadczenia usług, które są wynikiem poczynienia tej inwestycji, na podstawie obserwacji procesu wdrażania i analizy dokumentacji całego procesu wdrażania.